Ready to live out loud

Algemene voorwaarden

Disclaimer:

Deze site bevat informatie van algemene aard en is nadrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelaar: Readytoliveoutloud, Dimphy van de Molengraft
Cliënt: de persoon aan wie door Readytoliveoutloud diensten worden verleend, of diens wettelijke vertegenwoordiger;

Artikel 2: Algemeen

Readytoliveoutloud voert diensten uit waaronder en niet beperkt tot, het geven van energy healings, readings, coaching sessies, concerten, webinars en cursussen.

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip van een ingeplande afspraak, dient deze Readytoliveoutloud hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip zich afmeldt, of geen bericht van verhindering geeft, behoudt Readytoliveoutloud zich het recht voor om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4: Tariefstelling

Tarieven worden via de website gecommuniceerd. Tarieven voor trajecten of niet op de site omschreven diensten worden schriftelijk overeengekomen. Tarieven zijn vrijgesteld van btw.                  

Artikel 5: Intellectueel eigendom

Readytoliveoutloud behoudt te allen tijde alle rechten op alle door haar geproduceerde documenten, ook wanneer deze in opdracht van cliënt gemaakt zijn. Door cliënt ontvangen documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Readytoliveoutloud, anders dan voor intern gebruik door cliënt, geheel nog gedeeltelijk worden gekopieerd, of anderszins openbaar gemaakt worden.

Artikel 6: Betaling

Betaling vindt plaats door overschrijving binnen 24 uur na een consult. De cliënt ontvangt een factuur of betaalverzoek voor de geleverde dienst. Indien een deelbetaling van een traject niet tijdig betaald is, behoudt Readytoliveoutloud zich het recht voor verdere behandeling op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Readytoliveoutloud gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en ook alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk ook worden verstaan kosten van  een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Overmacht

Readytoliveoutloud heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden buiten haar invloedssfeer, of waarvan zij niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van Readytoliveoutloud is sprake van een inspanningsverplichting.

Readytoliveoutloud sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij cliënt, die niet te wijten is aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Readytoliveoutloud.

Aansprakelijkheid van Readytoliveoutloud is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan cliënt.

Artikel 9: Afwikkeling van geschillen

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Reaytoliveoutloud  is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Scroll to Top